NAŠI PARTNERI

Nick:   Heslo:  OZNAMY
STRATY
NÁLEZY
PRÍBEHY
RADY A NÁVODY
PREDSTAVUJEME
POVIEDKY O PSOCH

Súrne

Sabar - Súrne !!!

Posledné k článkom:
08.01.  (Babu, 17:59:53)
Domov pre Elinku
07.01.  (Babu, 16:46:38)
Domov pre Elinku
07.01.  (Babu, 13:54:12)
Domov pre Elinku
16.12.  (psysos, 14:06:15)
Hlada sa docasna opatera pre Babulku

Posledné vo fóre:
09.02.  (psysos, 14:20:18)
Podporte 2% OZ, útulky
05.03.  (psysos, 17:43:14)
POPRAD - Útulok je plný, pomôžte
02.02.  (psysos, 00:27:50)
Pomoc Karanténnej stanici Lipt. Mikuláš
02.02.  (psysos, 00:25:13)
Pomoc Karanténnej stanici Lipt. Mikuláš

OZ MačkySOS
  OZ MačkySOS, ako ďalej
2% z Vašich daní
Propagačný leták
Štvrťročná správa
Ako pomôcť?
Ako sa stať členom?
Prihláška
Detská prihláška
Odovzdávací protokol
Etický kódex
Stanovy

24.11. Vianočná aukcia pre zatúlaných chlpáčikov - OZ ZATÚLANÝ CHLPÁČIK - trvá do 13.12.2015
20.11.  OZ ŇUFÁK - 2. ňufácka *hAUKCIA* Vianočná - trvá do 2.12.2015
17.11. Vianočná aukcia - útulok Piešťany - trvá do 29.11.2015
16.11. Bazárik na pomoc rumunským psíkom
15.11. Kalendár OZ MačkySOS 2016
15.11. Vianočná aukcia pre U.V.P a dočaskárov - trvá do 27.11.2015
14.11. SAOZ - II.PODNIKATEĽSKÁ AUKCIA - trvá do 20.11.2015
12.11. Benefičná aukcia pre OZ Záchranný koráb - trvá do 26.11.2015
08.11. Aukcia pre OZ Trenčianske Labky - trvá do 23.11.2015
20.08. Finančná záchrana AZYLU pre opustené zvieratká - OZ ZATÚLANÉ LABKY ŠURANY
26.05. Benefičný obchodík KikloP na podporu Československého kastračného programu
08.10. PROJEKT 333 x 3 pre OZ Trenčianske Labky
13.09. Sloboda zvierat-Inšpektorky ochrany zvierat - AKTUÁLNE
05.03. KS ZVOLEN - NOVÉ !!!
16.02. Žiaci zo ZŠ v Cinobani - videoklip o ochrane zvierat, najmä psíkov - Error Život nemých tvárí
05.08. Skladba Hrza - Človek a pes (prod. Farki, štekot - Buck)
13.12.  Karanténna stanica mesta Handlová - Aktuálna ponuka psíkov na adopciu
07.08. SPOTZ Spišská Nová Ves - 60 dní pre život !!! - Aktuálna ponuka psíkov na adopciu

HISTORIA NOVINIEK

ÚTULKY, KS, OZOZ ŇUFÁK Košice - Občianske združenie vzniklo v apríli 2015. Našim hlavným cieľom je pomáhať zvieratkám v núdzi. Ale bez Vás by sme to nedokázali. ĎAKUJEME! :)

Kontakt:+421918 798 401, +421908 063 852
E-mail:oznufak.p@gmail.com, oznufak.l@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/OZ-%C5%87UF%C3%81K/1600742716834750

Číslo účtu - Fio Banka:č.ú.: 2200829082/8330 (v EUR) č.ú: 2200829082/2010 (v CZK) IBAN: IBAN: SK4583300000002200829082
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXXOZ strážni anjeli - Žiar nad Hronom. Občianske združenie vzniklo v roku 2009. Dňa 1. 5. 2011 sme pod svoju správu prevzali mestský útulok pre psíkov v Žiari nad Hronom.

Kontakty: 0908 661 737, 0949 328 736
mail:utulokziar@utulokziar.sk

Adresa : Psí útulok Žiar nad Hronom, Partizánska ulica (areál poľnohospodárskeho družstva) Žiar nad Hronom

www.utulokziar.sk/

https://www.facebook.com/ozstraznianjeli

Číslo účtu: 270 892 7951 / 0200
IBAN: SK4002000000002994491756
SWIFT: SUBASKBXZvierací park Zilina - Budatín
SOS - 23.11.2014 - MÁME 3 MESIACE NA TO ABY SME PSÍKOM NAŚLI NOVÉ DOMOVY. PROSÍME O ZDIELANIE. NO ZÁROVEN UPOZORNUJEME, ZE PSY DÁME LEN DO VHODNÝCH PODMIENOK A ADOPCNÁ ZMLUVA JE SAMOZREJMOSTOU.

Kontakt: 0907418482, 0903554454
zvparkbudatin@gmail.com
info@zvieracipark.sk

?íslo ú?tu: 0304446001/5600

Stránka na FB - Zvierací park Zilina - Budatín


Karanténna stanica Dolný Kubín - Obcianske zdruzenie Kubínska Labka - Nasím cielom je pomáhat túlavým, opusteným, strateným zvieratkám z Dolného Kubína a blízkeho okolia. Z velkej casti spolupracujeme s Mestskou políciou Dolný Kubín. Pomáhame s prevádzkou KS Dolný Kubín tým, ze chodíme umiestnených psíkov krmit, vencit, poprípade pomáhame zabezpecit prevozy k veterinárovi alebo do nového domova. To je zároven nasou hlavnou prioritou, nájst psíkom nový, milujúci domov. Aktuálne je nasou najdôlezitejsou úlohou nájst vhodný pozemok a vybudovat útulok, ktorý na Orave tak velmi chýba. Týmto chceme vyzvat vsetkých priaznivcov zvierat a najmä psíkov o pomoc, ci uz financnú, materiálnu, alebo dobrovolnícku.
Kontakt:0903 443 303, mail:ozkubinskalabka@gmail.com

Po?tová adresa: OZ Kubínska Labka, Vysný Kubín 404, 02601 Dolný Kubín

https://www.facebook.com/pages/KS-Doln%C3%BD-Kub%C3%ADn/272472532803972?sk=timeline
http://www.kubinska-labka.sk


Císlo úctu 2926905734/1100 Tatra Banka - Tatra banka
SWIFT:TATR SK BX


KS Pezinok - Nie sme OZ...V spolupráci s MP Pezinok sa občania rozhodli pomôcť, nafotiť a inzerovať psov, ktorí sa v KS Pezinok nachádzajú.....Stránka MP - http://www.msppezinok.sk/info/oznamy/detail/?tid=4&id=130&source=1

Facebook: https://www.facebook.com/pages/KS-Pezinok/923175091027596?sk=timeline


OZ Trenčianske Labky - Ob?ianske zdru?enie Tren?ianske Labky bolo zalo?ené v roku 2013 a vzniklo s jediným cie?om - poda? pomocnú ruku zvieratám v núdzi. Sme skupina dobrovo?níkov, ktorá u? dlh?ie sleduje zúfalú situáciu so stovkami opustených a týraných zvierat v Tren?ianskom kraji, a denne sa sna?íme pomôc? aspo? jednému z nich. Ako súkromné osoby sme v?ak mali mnohé obmedzenia, ktoré nám bránili pomáha? viac, a preto sme sa rozhodli spoji? sily. Postupne sa k nám pridali i ?al?í ?udia so srdcom, ktoré bije pre zvieratká a chceme pomoc zefektívni?. Sú medzi nami i ?lenovia iných organizácií, opatrovatelia zvierat ?i ?tudenti... a v?etkých nás spája láska ku nemým tváram. Pomocnú ruku nám podali i iné zdru?enia na pomoc zvieratám z celého Slovenska...
Kontakt:
E-mail:trencianskelabky@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/OZ-Tren%C4%8Dianske-Labky/550240201697533?fref=ts

?íslo ú?tu: 4019093022/7500 (?SOB)
IBAN: SK4275000000004019093022
SWIFT: CEKOSKBXOZ SOS PSIKY - Ob?ianske zdruzenie SOS PSIKY vytvorené pre ochranu psíkov a iných ?ivých stvorení v meste Bardejov a jeho okolí. Hladame adopcne rodiny, docasne opatery a laskavych ludi ochotnych pomoct v NUDZI v ktorej sa psici nachadzaju velmi casto!
Kontakt:0902 105 101
E-mail: sospsiky@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/SOS-Psiky/166194983396165

?íslo ú?tu: 2994491756/0200
IBAN: SK4002000000002994491756
SWIFT: SUBASKBX

OZ DOG AZYL OZ DOG AZYL - Zdru?enie Dogazyl je dobrovo?né, neziskové, nepolitické, nenábo?enské, ekologické zdru?enie, ktoré zdru?uje ?udí sympatizujúcimi s jeho my?lienkami. Jeho hlavným cie?om je humánne vyu?itie schopností psov a iných zvierat pre potreby ?udí a humánne zní?enie nechcených, týraných a túlavých psov, ktorí sú potencionálnymi prená?a?mi nákazlivých ochorení.
Kontakt:0905 507 847 , mail: dogazyl@azet.sk

Adresa OZ: Nemesszegská 133/14 , 929 01 Dunajská Streda
Útulok je vo Ve?kom Mederi

http://www.facebook.com/#!/pages/OZ-Dog-Azyl-DS/192084284149916

?íslo ú?tu zbierky: 2926857357/1100
IBAN:SK27 1100 0000 0029 2685 7357, BIC :TATRSKBX


Pre príspevky z ?R mo?no pou?i? ucet daruj, heslo: Utulok Meder: 2283275379/0800
Príspevky budú prevedené na ú?et DOGAZYLU.


OZ Tulák Sered

Kontakt:oztulak@utuloksered.sk

http://www.facebook.com/pages/OZ-Tul%C3%A1k-Sere%C4%8F/269479796401676
http://www.utuloksered.sk/
?íslo ú?tu: 2920866703/1100 - Tatra banka

IBAN SK881100 0000 0029 2086 6703
SWIFT TATRSKBXOZ OČAMI PSA - Útulok Liptovský Mikuláš - Sme ob?ianske zdru?enie O?AMI PSA, ktoré sa venuje opusteným a túlavým psíkom. Sna?íme sa im po?as pobytu u nás zabezpe?i? tie najlep?ie podmienky na ?ivot a h?adáme im nové milujúce rodinky.
Nase plány su jasné....poskytova? psom starostlivost, lásku, nove domovy, odhalova? týrania...a nebá? sa ich rie?i? právnou cestou, potrebujeme aj Va?u pomoc...
Na?im cielom je : útulok a minimalizácia zanedbaných zvierat a tyrania.
Havká?om sa zídu: krmivo, deky, misky, vodítka, obojky, hra?ky, pi?kóty:), financie (na kastrácie, ?ipovania a lie?bu chorých psíkov) a dobrovolnici, ktori im uká?u ze ludskos? sa nedá nájs? u? len v slovnikoch cudzich slov, vyven?ia ich...a pridu aj na brigádu:) Te?íme sa na Vás !!!.

Finan?né príspevky mo?ete poukáza? na ú?et OZ OCAMI PSA...
0334993583/0900 - Slovenská sporite??a a.s.
.pre platby zo zahrani?ia:
IBAN: SK3209000000000334993583
SWIFT, alebo BIC: GIBASKBX


Za ka?dé euro sme vám ve?mi v?a?ní.
tím OZ O?AMI PSA.
?AKUJEME !!!!!!!!!!!!!!

Kontakt: 0948 894 777

http://www.facebook.com/pages/O%C4%8Dami-PSA/162216013893125


Karanténna stanica pre psov Bojnice - Správca: Mestská polícia Bojnice
Kontakt:0903 544 164 , mail: msp@bojnice.sk
http://www.bojnice.sk/?id_menu=21078
http://www.facebook.com/pages/Karant%C3%A9nna-stanica-Bojnice/175301439241463

Záujemcovia o adopciu psa z karanténnej stanice musia kontaktova? Mestskú políciu Bojnice. Psov si mô?u osobne pozrie? denne v ?ase od 07.00 do 19.00 hod. po telefonickom kontakte s mestskou políciou.

Adop?né podmienky: Pes poskytnutý na adopciu je veterinárne o?etrený. O?etrovanie psov zabezpe?uje Veterinárna prax, EJMI Bojnice s.r.o. Adop?ný poplatok je vo vý?ke veterinárneho o?etrenia.


Žilinský útulok - utulok najdete: ?ilinský útulok, o.z. Moj?ová Lú?ka, 011 76 ?ilina ( areál VAS s.r.o.), hlavny tah ZA - MT, odbocka vlavo na Mojsova Lucka a VAS s.r.o.
Kontakt:0903-555 445, 0905-670 180, mail: sona@utulokzilina.sk, info@utulokzilina.sk?íslo ú?tu 40 1236 4969/7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 1236 4969 BIC: CEKOSKBXKaranténna stanica Tren?ín - Ob?ianske zdru?enie Tren?iansky ÚTULOK - na?e ob?ianske zdru?enie má cie? pomôc? nájs? domov opusteným a týraným psíkom z KS a zabezpe?i? im tak do?asný domov, v ktorom pre?kajú toto obdobie. Psíkov neutrácame.
Kontakt:0915 785 007, 0903 785 007, mail:info@utulok-trencin.sk

Po?tová adresa: Ob?ianske zdru?enie Tren?iansky ÚTULOK, 913 21 Mníchova Lehota 315

http://www.utulok-trencin.sk

?íslo ú?tu 501 714 34 57 / 0900 - Slovenská sporitelna a.s
IBAN : SK4109000000005017143457
BIC: GIBASKBX


Útulok Levice - OZ ??astný domov Momentálne fungujeme iba ako zdru?enie pre záchranu nechcených psíkov a ma?i?iek, ktorým poskytujeme do?asný domov, dokým sa neumiestnia v ich nových rodinkách. Pracujeme u? na výstavbe útulku na novom pozemku, za?íname oplotením.
Kontakt: +421 911 666 266 - (Bra?o-predseda)
+421 907 601 874 - (Zuzka - adopcie PSY)
+421 910 795 676 - (Ren?a - adopcie Ma?ky)

E-mail: stastnydomov@gmail.com
stastnydomov@gmail.com
Web: www.utulok-levice.sk

Facebook: http://www.facebook.com/pages/%C3%9Atulok-Levice-OZ-%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD-Domov/151234284967876

?íslo ú?tu: 0223976502/0900 - SLOVENSKÁ SPORITE??A, A.S.
IBAN: SK05 0900 0000 0002 2397 6502
BIC: GIBASKBXÚtulok v Revúcej Kúpe?ná, 05001 Revúca, Ob?ianske zdru?enie Pomô?me psom.

Kontakt: 0904 678 078

?íslo ú?tu: 11903707/5200

Otváracie hodiny: denne od 15.00 do 17.00 hod.

www.utulokrevuca.wbl.sk/


Zdru?enie ochrancov a priate?ov zvierat v Orechovej Potôni bolo zalo?ené v roku 2003, evidované MV.
Kontakt:mail: zopz@azet.sk

www.facebook.com/pages/Dunajska-Streda-Slovakia/ZOPZ-Zdruzenie-ochrancov-a-priatelov-zvierat/284721856277

Ú?et zdru?enia: 0192095533 / 0900
Platba zo zahrani?ia:
IBAN: SK 200 900 000 000 019 209 5533
BIC: GIBASKBXPsí útulok v Senici nájdete cestou k ?elezni?nej stanici. Z hlavnej cesty odbo?íte v?avo a vojdete do areálu. Je to areál bývalých kasární, hne? za hlavnou bránou sa dáte vpravo (poza penzión) a následne v?avo (popri auto?kole po ?avej ruke) a potom u? stále iba rovno. Autom sa dá zájs? a? priamo k útulku.
GPS pozícia:
48°40'22.834"N
17°21'6.693"E

Kontakt: správca útulku - Frantisek Regos - tel. ?íslo: 0914 112 125


otvorene denne 9 - 16 hod

info@utuloksenica.sk
www.utuloksenica.sk

Psí útulok v Senici prevádzkuje Cerberus, n.o.,?elezni?ná 465, 905 01 Senica, I?O: 37986678

?íslo ú?tu: 2761583553/0200 VUB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0027 6158 3553
swift: SUBASKBXKS Vranov nad Top?ou

Kontakt:0903 900 409

mital@slovanet.sk


OZ Pomoc Psom Strá?ske - Sme skupina aktívnych ?udí, ktorým nie je ?ahostajný osud nechcených zvierat v na?ich uliciach a zvierat v?eobecne. Psíkov a ma?i?ky zachra?ujeme u? viac ako 3 roky, predtým pod hlavi?kou OZ Centrum osvety chov. spol. zvierat. Kvôli neefektívnej spolupráci medzi ?lenmi bývalého OZ sme sa rozhodli, ?e si zaregistrujeme vlastné OZ. Staráme sa o psíkov v KS Strá?ske a o ?al?ích psíkov a ma?i?ky, ktoré sú v na?ich do?asných opaterách.

Kontakt:0910 161 789
e-mail: ozpomocpsom@gmail.com

http://www.ozpomocpsom.sk/

http://www.facebook.com/OZPomocPsom?ref=hl

?íslo ú?tu: 3085163258/0200 - VUB banka
IBAN SK0902000000003085163258
SWIFT: SUBASKBX
Mestský útulok Michalovce -Mo?arany
Kontakt: mail: utulokmi@gmail.com

Súkromný azyl pre psíkov v Ro??ave

Kontakt:0910 186 721, 0917 380 728

alexandra.kovtunova@gmail.com


Karanténna stanica pre psov Bojnice

Kontakt:0903 544 164, 046/54 24 111

www.bojnice.sk/?id_menu=21078
Mestská polícia v Rimavskej Sobote

Kontakt:047/56 23 662, 0911 567 900

www.gemerland.sk
OZ Majme srdce - Ob?ianske zdru?enie MAJME SRDCE vzniklo v Bratislave d?a 23.10 2009 na pomoc túlavým a týraným zvieratkám. Na?im cie?om je pomáha? zvieratkám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici, alebo ?ijú v zlých podmienkach. Opustených a týraných zvierat neustále pribúda a tak máme v pláne vystavanie azylu, kde zvieratká nájdu svoje úto?isko, kým sa im nenájde adoptívna rodina. Chceme tie? pomáha? zvieratkám, ktoré sa dostanú do karanténnych staníc, kde im vo vä??ine prípadov po uplynutí zákonnej lehoty hrozí utratenie. ?alej chceme pomáha? zraneným zvieratkám a v?as im poskytnú? veterinárnu starostlivos?.

Kontakt:ozmajmesrdce@gmail.com

www.majmesrdce.sk

?íslo ú?tu: 2920826701/ 1100
IBAN SK47 1100 0000 0029 2082 6701
BIC (SWIFT) TATRSKBX
KS Zohor Kotce na dvore Obecnej polície v Zohore

Kontakt:kszohor@gmail.com

www.majmesrdce.sk

Utulok Šťastné labky Fiľakovo - Občianske združenie Šťastné labky

Kontakt:0907 514 795
jagosovabea@gmail.com, ozstastnelabky@gmail.com

Stránka na FB - https://www.facebook.com/UtulokStastneLabkyFilakovo?fref=ts
http://www.stastnelabky.sk/

Číslo účtu: 3350001656/0200 VÚB Banka
IBAN: SK4802000000003350001656
BIC: SUBASKBX
Útulok DUNAJKA RC SZ Komárno Prevádzkovate?: Ob?ianske zdru?enie RC SZ. Adresa útulku: Komárno-Hadovce. Z Komárna pri Kauflande odbo?i? na Kolárovo, za Po?nohosp. ?kolou a ?elezni?nou tra?ou po pravej strane v ?asti Hadovce, oproti futbalovému ihrisku.

Otváracie hodiny: ka?dý de? poobede

Písomný kontakt:
Ob?ianske zdru?enie RC SZ
P.O.Box 135, 945 01 Komárno

Telefonický kontakt:
035-7740 357 (útulok, adoptovanie)
035-7725706
(vedúca organizácie) 0905 446980

Centrálna koordinácia pre záujemcov o adopciu:
A. Jelínková 0905 446 980
Email: agnesa.jelinkova@gmail.com

www.komarno.utulok.sk

?íslo ú?tu: 20186869/6500
IBAN:SK14 6500 0000 0000 2018 6869
BIC:POBNSKBAOb?ianske zdru?enie Psia du?a - hlavným cie?om zdru?enia je podie?a? sa na ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom, boles?ou a pomáha? opusteným, nechceným a týraným zvieratám

Kontakt:psiadusa@psiadusa.sk

www.psiadusa.sk


?íslo ú?tu: 2622711607/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2271 1607
SWIFT/BIC code: TATR SK BX
OZ Tulá?ik - Brezno - Hoci máme v názve stránky slovo útulok, zatial fungujeme len ako ob?ianske zdru?enie. Viac info na: www.tulacikbrezno.sk.

Kontakt:0915 048 612, 0918 888 411
utuloktulacik@gmail.com

www.tulacikbrezno.sk
?íslo ú?tu: 262 105 49 67/1100 - Tatra banka

IBAN SK16 1100 0000 0026 2105 4967
SWIFT TATRSKBXKo?ické túlavé labky - depozit v Ko?iciach

Kontakt:Pri jednotlivých psíkoch je v?dy aktuálny

www.ktl.yw.skOZ Záchranný koráb - ?a?tín-Strá?e.
OZ Záchranný koráb má za úlohu pomáha? opusteným, nechceným a týraným zvieratám. ?pecializuje sa na záchranu ?panielov, ale pomô?e ka?dému, kto to nutne potrebuje.

www.zachrannykorab.sk

zachrannykorab@zachrannykorab.sk


Kontakt: 0917 206 265

?íslo ú?tu: 4007855966/7500 - ?SOB a.s.

IBAN SK74 7500 0000 0040 0785 5966
BIC: CEKOSKBX


I?O: 42157064KS Malacky Mestská polícia vykonáva aj odchyt psov vo?ne sa pohybujúcich na verejnom priestranstve. Odchytené psy sú do?asne umiestnené do karantény, ktorá sa nachádza a areáli odpadového dvora na Hlbokej ulici. Ak sa do jedného mesiaca neprihlási majite? psa, zviera mô?e ponúknuté na adopciu novému majite?ovi.

http://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=401

Kontakt:034/7722511 - KS Malacky
ozmajmesrdce@gmail.com

www.majmesrdce.sk - aktualizovaná súkromná stránka, nájdete tam psíkov z KS Malacky (fotka + popis), ktorí h?adajú nové domovy.OZ Tulava labka - Banska Stiavnica
http://www.tulavalabka.sk/ - Kontakt, mapa, ponuka psikov z KS v Banskej Stiavnici na adopciu

Kontakt:0911 291 083

tulavalabka@gmail.com

?íslo ú?tu:0412242313/0900 SLSP
IBAN SK50 0900 0000 0004 1224 2313
SWIFT GIBA SK BX


Karanténna stanica Druhá ?anca v Partizánskom - Útulok v Partizánskom zalo?ili koncom februára 2008 TSM Partizánske. Je vedený ako karanténna stanica, av?ak psíky u nás nemajú ?iadnu lehotu po ktorej vypr?aní by sa museli da? utrati?.

Kontakty:
T-Mobile: 0904 317 243
Orange: 0905 371 419
e-mail: utulok.partizanske@zoznam.sk

www.utulokpe.wbl.sk

Alebo sa prí?te pozrie? osobne:
Nájdete nás v ?imonovanoch na Nemocni?nej ceste v areáli TSM Partizánske (v záhradkárskej ?asti) za futbalovým ihriskom.
- pre tých, ?o nie sú z Partizánskeho:
Ke? pôjdete po hlavnej ceste v smere od Prievidze, po ?avej ruke uvidíte ?erpaciu stanicu (OMV) a po pravej ruke Slovenskú re?tauráciu, kde odbo?íte a spýtate sa na vrátnici TSM bli??ie informácie. Lep?ie je sa vopred dohodnú? s nami, lebo nie v?dy tam niekto je.
Karanténna stanica pre zvieratá mesta Banská Bystrica vo Zvolene
Adresa: Zvolen, Unionka 7981/17 (Balkán)
Bli??ie informácie nájdete na webovej stránke KS Zvolen - www.kszv.sk
Kontakt:
e-mail: R.Vano@zoznam.sk
tel.: 0918 505 254


Útulok Banská ?tiavnica - OZ Záchrana zvierat
Ob?ianske zdru?enie Záchrana zvierat Banská ?tiavnica, spravujúce útulok v Banskej ?tiavnici od roku 2004, pre opustené a týrané zvieratká, psíkov. Nachádzame sa za ve?kým zeleným plotom oproti Technickým slu?bám mesta.

www.utulokbs.sk

Kontakt: 0905 463 058.

Otváracie hodiny: denne od 16.00 do 18:00 hod.Ke?marský útulok sídli na adrese ÚTULOK, Martina Lányiho 15, 060 01 Ke?marok. OZ ÚTULOK vzniklo v januári roku 2000, za?ínali na dvoch pozemkoch, v roku 2003 dostali do prenajmu pozemok od mesta, ktorý si sami upravovali. Starajú sa o psíkov aj o ma?i?ky.
"V na?om ÚTULKU zvieratká po zav??ení karantény nikdy neutrácame. Ostávajú na?alej na?imi obyvate?mi. Dôkazom je aj ná? milá?ik fenka Tinka, ktorú sme na?li v zúbo?enom stave pred piatimi rokmi. Na?a Tinka, hoci má len tri nô?ky a je na?im slnie?kom."
V?etky zvieratká sú veterinárne vy?etrené, zdravé, ka?dé zvieratko má svoj o?kovací preukaz.
Bli??ie informácie nájdete na webových stránkach www.utulok.kezmarok.sk
Kontakt:
e-mail: utulok@post.sk
tel. 0904 346 806


?íslo ú?tu:0490972602/0900 Slovenská sporitel?a
IBAN SK96 0900 0000 0004 9097 2602
SWIFT GIBA SK BXÚtulok Únie vzajomnej pomoci ?udí a psov (U.V.P) Ko?ice. Nájdete ho na ceste medzi ?udvíkovým dvorom a Haniskou.
Únia vzájomnej pomoci ?udí a psov (U.V.P), nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 v Ko?iciach. V sú?asnosti U.V.P prevádzkuje útulok, v ktorom sa pravidelne nachádza 100-120 zvierat. Okrem toho sa venujeme osvetovej ?innosti ako sú besedy a uká?ky poslu?nosti na ?kolách, agility, výcvikom pre verejnos?, casterapii, dogtrekkingu.
Psíky v útulku sú kompletne o?kované a zbavené parazitov. Mnohé z nich i sterilizované.
Sú karantenizované min. 1 mesiac a potom si ich mô?u osvoji? noví majitelia.
?akajú na Vás aj dlhé mesiace. Dajte im druhý domov.

Bli??ie informácie 0907 441 447
www.uvp.sk
e-mail: uvp@uvp.sk


?íslo ú?tu:0443423053/0900 Slovenská sporitel?a
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4342 3053
BIC: GIBASKBXRC SZ Lu?enec Adresa: Regionálne centrum Slobody zvierat, ulica Janka Alexyho 24, 984 03 Lu?enec
Útulok v Lu?enci vznikol v roku 1996 ako reakcia na nepriaznivú situáciu v tomto meste, kedy bolo s túlavými psíkmi zaobchádzané nehumánne a vä??ina z nich bola utrácaná. Rozhodli sme sa, ?e takto to nemô?e pokra?ova?.
Za?ali sme "bojova?" za ich práva. Získali sme prvých sponzorov, podporu mesta, informovali sme obyvate?ov mesta, za?ali sme s výstavbou.
Cie?om je nájdenie dobrého domova pre tých, ?o sú na ulici a nemajú skuto?ný domov.
V na?om útulku po zav??ení karantény psíky nikdy neutrácame!
Správca útulku: Ferenczová Katarína
Kontakt:0907 134 955, 0903 647 914
e-mail: ferenczova@pobox.sk

www.psiutulok.sk

?íslo ú?tu:2622170345/1100 Tatra banka
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345

SWIFT: TATRSKBXÚtulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov v Novom Meste nad Váhom sa nachádza na Tren?ianskej ulici (oproti firme Jasek). Zakladate?kou a zárove? vedúcou útulku je p.O?ga Á?ová. Spoluzakladate?om a stálym ?lenom je Ing.Nová?ik Peter.
Útulok je otvorený od augusta 2006 denne od 10.00 hod do 16.00 hod (v?etne soboty a nedele). Kapacita útulku je 50 psov. Psíci sú pri príchode do útulku odbl?ení, od?ervení, o?kovaní na besnotu i v?etky infek?né choroby. Po?as d?a sú v pravidelných polhodinových intervaloch pú??aní z kotercov pobeha? si v marhu?ovom sade (pozemok útulku).
Psíkov, ani ?teniatka neutrácame!

Kontakt: 0904 906 429, 0905 587 720.
www.utuloknm.szm.sk/
utuloknm@szm.sk

?íslo ú?tu :0272180164/0900 Slovenská sporitel?a
IBAN - SK8609000000000272180164
SWIFT - GIBASKB
Útulok pre opustených psov v Nových Zámkoch funguje u? od roku 1999. Zria?ovate?om aj prevádzkovate?om je mesto Nové Zámky. Útulok má 1 stáleho zamestnanca a viacero dobrovo?níkov, kapacitu 50 psíkov, ale v poslednom ?ase ju prekra?ujeme cca o 20-30 psov. To v?ak neznamená, ?e psíci v na?om útulku sú priestorovo obmedzení, lebo psíkom poskytujeme vo?ný výbeh denne minimálne 8 hodín.
Od roku 2003 existuje popri útulku aj Ob?ianske zdru?enie Útulok pre opustených psov v Nových Zámkoch.
Otváracie hodiny pre verejnos?: Pondelok- Nede?a 09.00- 13.00 hod.
Adresa: Útulok pre opustených psov v Nových Zámkoch, Gúgska cesta ?. 133, 940 01 Nové Zámky
Kontakty:0948 535 886
www.utuloknz.sk
E-mail: utuloknz@gmail.com

?íslo ú?tu: 1985029557/0200

Mestský útulok Handlová

Mestský útulok pre odchytených psov spravuje v rámci mesta Mestská polícia Handlová, je ur?ený pre odchytených túlavých psov.

Útulok je denne otvorený i pre verejnos?:
Po-pi: 15.00-16.00 hod.
So-Ne: 12.00-13.00 hod.
Adresa: Pstruhárska ulica, areál f. ZAREZ s. r. o.
zodpovedný správca: Pavol Ja?ko
zástupca správcu: Zuzana ?kodová
Útulok v Handlovej dozoruje MVDr. Vladimír Petrá?

Informácie o psoch poskytuje Mestská polícia - kontakt:
046/168 00
046/5475 007
0905 499 384


V útulku sú umiest?ovaní odchytení túlaví, alebo odovzdaní túlaví psi. Mestská polícia zis?uje vlastníkov, resp. dr?ite?ov psov, ktorí poru?ili povinnosti dr?ite?ov psov v zmysle V?eobecne záväzného nariadenia mesta Handlová ?. 10/2005.
U ka?dého odchyteného túlavého psa je vykonané veterinárnym lekárom základné vy?etrenie a ur?uje karanténu dobu, po?as ktorej je pes umiestnený v karanténnej ?asti útulku.
V prípade potreby sú podávané psom od?ervovacie prostriedky. V prípade, ?e sa neprihlási ani nezistí vlastník, resp. dr?ite? psa, je po ukon?ení doby karantény pes premiestnený do kotercovej ?asti a po?as vykonávania ?istenia a k?menia správcom útulku je vypú??aný do výbehovej ?asti útulku.
Pes je vhodným spôsobom cez mestské a regionálne mádia ponúknutý záujemcom do vlastníctva.
V prípade, ?e nik neprejaví o psa záujem, je pes utratený veterinárnym lekárom.


Útulok Pie??any má sídlo v Pie??anoch, Priemyselná 12a
Útulok v Pie??anoch vznikol v roku 1999 ako reakcia na nepriaznivú situáciu v tomto meste, kedy bolo s túlavými zvieratami zaobchádzané nehumánne a vä??ina z nich bola zabíjaná. Rozhodli sme sa, ?e takto to nemô?e zosta?, ve? ka?dý ?ivý tvor má nárok na ?ivot!

Preto sme za?ali "bojova?" za ich práva. Získali sme prvých sponzorov, podporu mesta, informovali sme prostredníctvom lokálnych médií obyvate?ov mesta, za?ali sme s výstavbou ... pomaly sa to rozbehlo. Cie?om je nájdenie nového, dobrého domova pre tých, ?o sú na ulici a dosiahnutie zodpovedného prístupu majite?ov zvierat - aby útulky jedného d?a neboli potrebné. Nebolo a ani to nie je ?ahké, denne sa stretávame so skoro nerie?ite?nými problémami, ale tie? s oddanou v?akou zvierat a pomocnými rukami tých, ?o chcú pomáha? rovnako ako my - pridajte sa k nám !

Kontakt:0904 170 913 .

utulok@utulok-piestany.sk
www.utulok-piestany.sk

Písomný kontakt: P.O.Box D - 111, 921 01 Pie??any

Nav?tívte nás: Po - Ne: 8.00 - 16.00
Otvorené máme 365 dní v roku

?íslo ú?tu:200 46 882/6500 Po?tová banka
IBAN SK 5865000000000020046882
BIC:POBN SK BAMestský útulok Pre?ov
Adresa: Bajkalská 28, Pre?ov
Kontakt:
T-com: 051/7715039
veterinarnanem@stonline.sk
utulok.priateliazvierat.sk
Mapa: http://mapy.atlas.sk/mapa/utulokpo
Bus: 43 - zastávka Bajkalská
Otváracie hodiny:
Po - Pia: 07:30 - 18:00
So - Ne: 08:00 - 13:00
Príjem psov NON-STOP

?íslo ú?tu:9679945/5200 OTP BANKA
IBAN: SK8852000000000009679945
SWIFT: OTPVSKBXÚtulok ROTUNDA RC SZ Skalica
Adresa:Skalica, Pod ?irokým po?om

Na?e ob?ianske zdru?enie bolo oficiálne zaregistrované d?a 10.11. 2010 ako Regionálne centrum Slobody zvierat Skalica. Fungujeme v?ak u? ove?a dlh?ie, ale mesto nás prestalo podporova? v na?ich aktivitách, preto sa sna?íme touto formou "apelova?" na mesto Skalica, na na?ich prípadných sponzorov, priate?ov zvierat a sympatizantov. Sna?íme sa vytvori? pre zvieratká, ktoré ?asto nie vlastnou vinou skon?ia na ulici, ?ijú v nevhodných podmienkach a sú týrané základnú veterinárnu starostlivos?, do?asné ubytovanie a hlavne nové rodiny, ktoré im vynahradia ich doteraj?ie utrpenie. V na?om útulku zdravých psíkov a ma?ky NEUTRÁCAME, nie sme karanténna stanica, ktorá po cca 30 d?och zvieratká utráca.

Ako sa k nám dostanete: cez mesto, hlavné námestie stále po hlavnej, pri "Zelenom moste" doprava, hne? prvá do?ava popri novostavbách RD do kopca. Po výstupe z obce prvá mo?nos? doprava, po?ná cesta smerom na záhradníctvo a bioskládku.

?íslo ú?tu :0254101266/0900

Kontakty:
Zuzana Kovácová - 0905 677 554
bekynka@gmail.com

http://utulokskalica.webnode.sk

Romana ?enková - 0915 122 120
Zuzana Mihová - 0902 216 102
utulokskalica@gmail.com

www.psiabuducnost.estranky.cz

Otváracie hodiny: ka?dý de? poobede, v lete 16.00-19.00, v zime 14.00-17.00 hod.


Karanténne zariadenie Trebi?ov Od júla roku 2000 Mesto Trebi?ov na základe zmluvného vz?ahu s firmou Veterinárius, s.r.o., zriadilo karanténne zariadenie. Zariadenie vzniklo ako dôsledok rastu nekontrolovanej populácie zabehnutých, túlavých a nechcených zvierat na území mesta, o ktoré sa ich pôvodný majitelia nestarajú a vyhadzujú ich doslova na ulicu.
Zárove? je preventívnym opatrením vo?i premno?eniu spolo?enských zvierat i ú?elovým zariadením na zamedzenie ?írenia chorôb prená?anými túlavými zvieratami. V karanténnom zariadení je k dispozícii 28 normovaných kotcov pre do?asné umiestnenie odchytených alebo zatúlaných zvierat povä??ine psov.
Zdravotný stav zvierat je monitorovaný veterinárnym lekárom. ?innos? karanténneho zariadenia je riadená pod?a platnej legislatívy a kontrolovaná Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Trebi?ove.

Karanténne zariadenie je umiestnené v Mestskom parku v Trebi?ove v zariadení firmy Veterinárius, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pondelok- Piatok: 9. 00 - 17. 00 hod
Sobota: 9. 00 - 12. 00 hod

Kontakt pre záujemcov o adopciu psíkov : 0905 837 791
utulok.trebisov@azet.sk

www.ks-trebisov.estranky.sk - Upozornenie : Stránka je neaktuálna.


Útulok pri Kaplnke Trnava - Zdru?enie na ochranu zvierat vzniklo v roku 2001 s hlavným cie?om vybudova? a sprevádzkova? útulok pre opustené, týrané a túlavé zvieratá. Samotné sprevádzkovanie útulku s plnou funk?nos?ou sa datuje do roku 2004. V na?om útulku umiest?ujeme predov?etkým psíkov, av?ak ani ma?i?ky neodmietame, hoci pre ich ubytovanie nemáme vhodné podmienky. Ve?kú pomoc pri umiest?ovaní psíkov do zahrani?ia nám poskytuje pani Yvonne Neumann, ktorá aktívne pôsobí v na?om útulku.
Ani nás neobchádzajú typické problémy iných útulkov: preplnený stav, nedostatok financií, malý záujem slovenských ob?anov o adopcie, ap.
V útulku pracujú dvaja zamestnaci na plný úväzok, dve aktivistky ZOZ sa ka?dodenne podie?ajú na chode útulku, uchádza?i o zamestnanie vykonávajú aktiva?nú ?innos? spojenú s upratovacími a pomocnými prácami a taktie? máme aj zopár dobrovo?níkov, ktorí nám chodia ven?i? psíkov.
Adresa: Zdru?enie na ochranu zvierat ZOZ, Ore?anská 1, 917 00 Trnava - Útulok sa nachádza pri kaplnke za tra?ou.
Kontakt:
0903 450 832

utulok@hotmail.com
www.trnava.utulok.sk

?íslo ú?tu: 10073-3912080/4900 Istrobanka

Mestský útulok Zlaté Moravce ponúka na adopciu psíkov i ma?i?ky. Útulok spravujú Záhradnícke slu?by mesta Zlaté Moravce pod vedením Mariana Tomajku.
Adresa: Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce - Útulok sa nachádza sa pri firme Maces, oproti tenisovým kurtom.
Otváracia doba: Pondelok - Piatok: 14:00 - 15:30

Kontakt: 037 64 23 239 - priamo útulok
0905 422 673 - Marian Tomajko - vedúci útulku - príjem psov
Jakub Ivani?: 0949 642 682 - výdaj psov
utulokzlatemoravce@post.sk
www.zlatemoravce.org

OZ Pes v núdzi - Slia? - Budovanie útulku vo Zvolene na Bud?i
Kontakt: 0911 396 487
pesvnudzi@gmail.com
www.pesvnudzi.sk

?íslo ú?tu:1028541006/1111 - Unicredit Bank
IBAN: SK 2511110000001028541006
SWIFT : UNCRSKBX

Centrum nájdených zvierat v Ru?omberku - Korytnická 7511, Ru?omberok
Kontakt: 0905 820 826 - p. Lizáková
0915 625 157 - sl. Mayerová 
utulok1@post.sk
www.utulokruzomberok.wbl.sk/

Karanténna stanica Topol?any - Regionálne centrum Slobody zvierat Topo??any nemá vlastný útulok. Mesto doteraz na jeho prevádzku a výstavbu nevy?lenilo peniaze. Je to nieko?ko miliónová investícia, ktorá je pre mesto zatia? nereálna a RC Slobody zvierat Topo??any na výstavbu útulku nemá dostatok financií.

V meste Topo??any existuje iba karanténna stanica, ktorú prevádzkuje firma Schwarz Eko za mestské peniaze. Karanténa, kde dr?ia psov 21 dní je vo firme
SCHWARZ - EKO - KOMPOSTÁRE?
na ulici PIVOVARSKEJ
za firmou SEWS (bývalý LUCAS alias KABLIKÁRE?)
tel. 038 / 532 30 66

Informácie aj na MESTSKEJ POLÍCII - tel. 038 / 532 89 07

Psíkovia, ktorí sa momentálne nachádzajú v karanténnej stanici v Topo??anoch budú po uplynutí 21 d?ovej lehoty prevezení na náklady RC Slobody zvierat Topo??any do Nitrianskeho útulku kde si ich mô?ete neskôr adoptova? ( 0904 207 777 ).

Kontakt : 0907 177 633
e-mailom na adresu: slobodazvierat.to@gmail.com
www.utulok.websnadno.cz/HLADAME_DOMOV_TO.html

?íslo ú?tu: 1032156004/1111 - (UniCredit Bank)
IBAN : SK68 1111 0000 0010 3215 6004
SWIFT: UNCRSKBXRegionálne ob?ianske zdru?enie Zvierací domov SOS vzniklo v ?iline v roku 2002. Jeho vzniku predchádzala dlhoro?ná ochranárska ?innos? jeho ?lenov, ktorú ale vykonávali individuálne ako jednotlivci. Ich zverenci sú hlavne psíkovia a ma?ky, ale pomohli u? aj labutiam, krahulcom, vranám a dokonca jednému krtkovi . Zvieratá od?ervujú, odbl?ujú, ma?ky-sami?ky a su?ky dávajú kastrova? a slab?ie zvieratá, ktoré by mohli rýchlo pod?ahnú? chorobám, dávajú aj o?kova?. Na ostatné zatia? nie sú peniaze. Svoju ?innos? hradia z vlastných/rodinných financií a z darov nieko?kých stálych sponzorov.
Sídlo OZ: Juraja Závodského 164, 010 04 ?ilina
Kontakt: tel.: pani Zuzíková: 041/72 46 121

?íslo ú?tu: 0304446001/5600

www.utulokzilina.sk


Útulok Slobody zvierat má sídlo v Bratislave na Poliankach. Ako jediná pobo?ka Slobody zvierat na Slovensku sa stará o psíkov aj o ma?i?ky. Zvieratá tu majú zabezpe?enú dôslednú veterinárnu starostlivos?, na adopciu sú ponúkané po absolvovaní karantény, od?ervenia a zao?kovania. Dospelé zvieratá idú do nového domova po absolvovaní kastrácie. Pracovníci útulku kontrolujú ?ivotné podmienky svojich zverencov v nových domovoch.
Kontakt na útulok je na bratislavskom telefónnom ?ísle 16 187.
Bli??ie informácie nájdete na webových stránkach www.utulok.slobodazvierat.sk

?íslo ú?tu:2023636/6500


OZ Súcit a pomoc Kremnica
Adresa: ?tefánikovo námestie 21/16, 96 701 Kremnica
Kontakt:0903 433 024
045/679 51 93


?íslo ú?tu: 0411503817/0900 Slovenská sporite??a


http://www.sucitapomoc.sk/


Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, Braneckého 2, 949 01 Nitra, vzniklo 19.8.1997. Predchádzalo mu 5 rokov amatérskej ?innosti v tzv. Spolku na ochranu zvierat. Hlavným cielom je podiela? sa na ochrane zvierat pred utrpením.
Informácie o aktuálnej ponuke vám poskytnú na tel. ?ísle:
0904 207 777
www.utuloknitra.sk
info@utuloknitra.sk

?íslo ú?tu:20080220/6500


OZ Spolok na záchranu zvierat v Pova?skej Bystrici sa stará o psíkov aj o ma?i?ky. Zvieratá majú zabezpe?enú veterinárnu starostlivos?, na adopciu sú ponúkané po absolvovaní karantény, od?ervenia a zao?kovania.
Kontakt: Ing. Závracká
042/436 21 60
0902 666 476

www.zachranazvierat-pb.tym.sk
zachranazvierat.pb@centrum.sk